Verenigingen

KNCV-bestuur om tafel met secties

KNCV |
Beleid & Bedrijfsvoering

De afgelopen maand heeft het KNCV-bestuur gesproken met de besturen van bijna alle secties van de KNCV. Het bestuur hoopt met deze gesprekken het contact tussen de KNCV en haar secties te verbeteren. De belangrijkste punten die voortkwamen uit deze gesprekken komen hier aan bod. 

Tijdens de gesprekken wilde het bestuur vooral bekijken of de secties en de KNCV meer voor elkaar kunnen betekenen. Veel secties hebben nieuwe bestuursleden, die met een frisse wind proberen om de sectie actiever te maken. Maar de verschillende groepen lopen tegen vergelijkbare problemen aan. Zo vertoont de opkomst bij activiteiten in de meeste gevallen een dalende lijn. Wellicht komt dit door het grote aantal bijeenkomsten dat chemici jaarlijks kunnen bezoeken, of dat mensen minder snel tijd vrij maken om naar een activiteit te gaan. In ieder geval willen de secties wel graag samenwerken om activiteiten te organiseren die meer mensen van beide achterbannen aantrekken.

Samenwerken

Ondanks de problemen met de opkomst lijkt het ledenaantal van de meeste secties wel gestabiliseerd te zijn. Er is geen dalende lijn zichtbaar, maar de secties hopen dat het aantal leden in de komende jaren weer gaat stijgen. Om dit voor elkaar te krijgen kan de KNCV de secties weer gesloten maken: je moet dan lid worden van de KNCV en daarna kun je je gratis aansluiten bij minimaal één sectie. Op deze manier komen vooral de jonge KNCV leden meer in aanraking met de secties. Zo’n gesloten systeem vormt misschien wel een drempel voor mensen die momenteel alleen lid van de sectie zijn. Er wordt nog nagedacht of een gesloten systeem in de toekomst haalbaar is.

Toekomstplannen

Een ander idee om meer bekendheid voor de secties te krijgen is om ze meer te betrekken bij CHAINS. Veel besturen gaven aan dat ze graag meer inbreng willen hebben op het wetenschappelijk programma. Daarnaast kunnen de KNCV en de secties misschien ook inspelen op het opgaan van NWO Chemische Wetenschappen in de Exacte en Natuurwetenschappen. Enkele secties gaven aan dat ze ook graag willen investeren in meer connectie met het hbo-werkveld, omdat intensief contact daarmee nu ontbreekt.

Engelstalig

De nieuwe websites van de secties ogen een stuk frisser dan de vorige versies. Wel zijn veel van deze websites nog in het Nederlands. De KNCV heeft haar website onlangs vertaald in het Engels, om ook de niet-Nederlandstalige chemici te binden. Wellicht zou dit voor de secties ook interessant zijn. Bij de meeste bijeenkomsten houden de secties vanwege de vele internationale deelnemers al wel Engels aan als voertaal, maar veel schriftelijke communicatie blijft in het Nederlands. Misschien valt hier nog iets te winnen voor de ledenaantallen van de secties, aangezien een groot deel van de promovendi in Nederland onze taal niet machtig is.

Binding

De gesprekken leverden zowel de sectiebesturen als het KNCV-bestuur veel op en zetten goed aan het denken. Het KNCV-bestuur hoopt de herwonnen binding met de secties aan te houden en in de toekomst nog veel met ze samen te werken.

Beeldvorming chemie

De sectiebesturen van de KNCV komen in juni bijeen met een Meet & Greet in Utrecht om aandacht te geven aan de beeldvorming van de chemie in de media. Jan van Maarseveen van de UvA geeft dan een lezing over dat onderwerp. De Meet & Greet is ook open voor geïnteresseerde leden.

Deel deze pagina
Meet & Greet

Op 13 juni is de jaarlijkse Meet & Greet in Mammoni in Utrecht. Voorafgaand aan de Meet & Greet is de KNCV Algemene Ledenvergadering. Hierbij komen onder andere de jaarrekening en het financieel jaarverslag aan de orde.

De middag eindigt met een borrel en een buffet. Houd de KNCV-website in de gaten voor meer informatie.

KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NBV

De Nederlandse Biotechnologische Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

NVBMB

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!

Naar boven