Verenigingen

Op naar een duurzame toekomst

KNCV | maandag 20 februari 2017

Om een indruk te krijgen van de plannen van politieke partijen voor de komende verkiezingen, analyseerde de VNCI hun verkiezingsprogramma’s op de thema’s duurzaamheid en innovatie.

Onder flitsende titels als ‘Zeker Nederland’, ‘Tijd voor verandering’, ‘Nu wij’, ‘Hoopvol realistisch’ en ‘Keuzes voor een beter Nederland’ presenteren de politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart hun verkiezingsprogramma’s. Wat betekenen deze plannen voor chemisch Nederland? 

De Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) analyseerde alle plannen van de relevante politieke partijen. Op de PVV na zijn alle politieke partijen het erover eens dat ze werk moeten maken van een duurzame toekomst. In de verschillende verkiezingsprogramma’s is meer dan ooit aandacht voor duurzaamheid en energie. Bij sommige partijen is dit streven vooral economisch ingestoken, bij anderen is het vooral ideologisch van aard. Maar zeker is dat dit thema in het volgende kabinet, naast de hervorming van de arbeidsmarkt, pensioenen en het belastingstelsel, een kernpunt zal zijn.

Prioriteiten

Voor de aankomende verkiezingsperiode heeft de VNCI een verkiezingspamflet opgesteld waarin ze duidelijk maken wat de chemische industrie nodig heeft om een duurzame toekomst te kunnen creëren. De belangrijkste punten uit dit pamflet volgen per thema.

Innovatie

 • Geef innovatie een substantiële impuls, met name voor toegepast onderzoek en de onderzoeksfase in proeffabrieken.
 • Roep krediet- en investeringsgaranties in het leven om de financiering vlot te trekken
 • Bouw demonstratiefabrieken en eerste commerciële toepassingen van nieuwe technologieën, gericht op bioraffinage. Verhoog de energie-efficiënte van productieprocessen en creëer een infrastructuur voor hergebruik van restwarmte.
 • Verhoog de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) toeslag in de Topsector Chemie door in-kind bijdragen van de bedrijven integraal 100% mee te tellen.
 • Weeg bij beleidsvorming systematisch het belang van innovatie mee.

Verduurzaming

 • Stuur het klimaatbeleid uitsluitend aan op CO2-reductie.
 • Ondersteun biomassa als grondstof voor duurzame materialen. Het gaat dan tenminste over evenveel biomassa als de hoeveelheid voor duurzame energie.
 • Stimuleer de ontwikkeling van de circulaire economie, onder meer door de regelgeving aan te passen.
 • Stel criteria vast die mogelijk maken dat reststoffen die de fabriek verlaten elders als grondstof mee gaan en niet langer bestempeld worden als afval.

Vestigingsklimaat

 • Zet het programma om regeldruk te verminderen met kracht voort.
 • Verbeter het Emissions Trading Systeem (ETS) zo dat goed presterende bedrijven geen kostennadeel hebben ten opzichte van concurrenten van buiten Europa.
 • Stimuleer in Nederland de draagkracht voor de totstandkoming van verantwoorde handelsakkoorden.
 • Schep duidelijkheid voor BRZO-bedrijven door het beleid, het toezicht en de handhaving bij de overheid in één hand te leggen.

En niet in de laatste plaats: blijf investeren in technisch onderwijs.

Standpunten politiek

Als je bovenstaande punten afzet tegen de verkiezingsprogramma’s van de grootste Nederlandse partijen vallen een aantal zaken op.

 • De meeste partijen willen investeren in innovatie. Maar hoe ze het (extra) geld gaan verdelen vullen ze ieder anders in.
 • Bijna alle partijen zijn voor de oprichting van een (nationale) investeringsbank. Alleen kijken ze verschillend tegen de uitwerking en het doel aan.
 • De VVD en het CDA willen het klimaatbeleid aansturen op CO2-reductie. Andere partijen koppelen CO2-reductie aan klimaatbeleid, maar willen meteen ook bindende maatregelen opleggen. Zo wil GroenLinks dat grootverbruikers evenredig gaan betalen voor CO2-uit-stoot.
 • Bijna alle partijen hebben de ‘circulaire economie stimuleren’ als belangrijk speerpunt.
 • Alle partijen delen het pleidooi van de VNCI voor een beter ETS, zodat een gelijk speelveld ontstaat met bedrijven buiten Europa. Over de verdere invulling en aanscherping denkt iedere partij anders over.
 • Alleen VVD en D66 zijn onvoorwaardelijk voorstander van handelsakkoorden. Alle andere partijen koppelen hier voorwaarden aan.
 • Investeren in technisch onderwijs is alleen voor de ChristenUnie een concreet onderwerp. Andere partijen besteden hier geen aandacht aan.
 • Het topsectorenbeleid als zodanig komt niet veel aan bod. Maar de partijen die er iets over zeggen vinden dat de regio meer invloed moet krijgen en dat het beleid meer de richting op moet gaan van maatschappelijke uitdagingen.
 • Voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid bestaan verschillende ideeën. D66 wil een minister voor klimaat, ChristenUnie wil een energiecommissaris, GroenLinks denkt aan een minister voor Klimaat en Duurzame Economie, de SGP aan een Eta-programma en een Eta-commissaris (de Griekse letter Eta staat voor energierendement) en 50Plus wil een minister voor Innovatie en Duurzaamheid.

Op 21 februari lanceren de KNCV, VNCI en KIVI samen de Technische Stemwijzer. Met deze tool kunt u makkelijk bepalen welke partij het beste bij u past als het gaat om kwesties als innovatie en duurzaamheid. Leden van de KNCV kunnen in de loop van februari een e-mail verwachten met een uitnodiging om aan de Stemwijzer deel te nemen.

KNCV

Logo KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. Werk, Onderwijs en Maatschappij zijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging.

NVBMB

Logo NBVME

De Nederlandse Vereniging voor Biochemici en Moleculair Biologen (NVBMB) is opgericht in 1927 en vertegenwoordigt de belangen van studenten en professionals in deze vakgebieden. De vereniging heeft tot doel het veld van biochemie en moleculaire biologie te stimuleren. 

NBV

NBV-logo_nieuw

De Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV) is dé beroepsvereniging van professionals werkzaam in de toegepaste life sciences. De NBV wil professionele activiteiten en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening stimuleren. Daarnaast draagt de NBV bij aan een evenwichtige informatievoorziening over nut, belang en maatschappelijke betekenis van de biotechnologie.

 
Jong KNCV zoekt versterking!

Ben je lid van de KNCV en wil jij je professionele netwerk uitbreiden? Wil je samen met andere jonge chemici de KNCV vertegenwoordigen bij bedrijven en onderwijs­instellingen? Neem jij initiatief en bezit jij over organisatietalent? Dan is Jong KNCV op zoek naar jou! Mail je vragen of je sollicitatie naar ons!